Aktualności
Oferta na 2020 r.

Oferta na 2020 r.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z aktu­al­ną ofer­tą na 2020 r. Znaj­du­ją się tam wszyst­kie zaję­cia, któ­re aktu­al­nie są dostęp­ne w ofer­cie, wraz z krót­kim opi­sem, sza­co­wa­nym cza­sem trwa­nia oraz prze­wi­dzia­ną licz­bą uczest­ni­ków.
Warsztaty wielkanocne w Ostrowach!

Warsztaty wielkanocne w Ostrowach!

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą warsz­ta­tów wiel­ka­noc­nych orga­ni­zo­wa­nych przez Wio­skę Sło­wiań­ską Spół­dziel­nie Socjal­ną w Ostro­wach. Klik­nij na zdję­cie aby powięk­szyć!  
Festiwal Pierogowy w Ostrowach 03.08

Festiwal Pierogowy w Ostrowach 03.08

11:30 — Msza świę­ta w koście­le pw. św. Ap. Pio­tra i Paw­ła w Kuro­wie 14:00 — Kier­masz pie­ro­gów , domo­wych ciast , swoj­skie­go jadła 14:00–17:00 — Bez­płat­ne atrak­cje dla dzie­ci 18:00–22:00 — Zaba­wa tanecz­na
Tradycyjne palmy z okolic Sierpca

Tradycyjne palmy z okolic Sierpca

W Nie­dzielę Pal­mową zwa­ną też Kwiet­ną świę­ci się pal­my. Pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem palm z oko­lic Sierp­ca (pół­nocne Mazow­sze) jest trzci­na, ponad­to dokła­dano wierz­bowe gałąz­ki pokry­te bazia­mi, gałąz­ki brzo­zy, bar­winka lub buksz­panu. Na koniec doda­wano kwia­ty z kolo­ro­wej bibu­ły…   Pal­mę zatknię­tą za obraz prze­cho­wy­wano w domu przez cały rok, wie­rzono, że ochro­ni dom przed złem, a zwłasz­cza przed...

Oferta — jesień 2017

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą jesien­ną ofer­tą, w razie pytań pro­si­my o kon­takt mailo­wy bądź też tele­fo­nicz­ny, szcze­gó­ły w roz­wi­nię­ciu!