Aktualności
VIII Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych w Warszawie

VIII Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych w Warszawie

Nasza orga­ni­za­cja zosta­ła zapro­szo­na do udzia­łu w VIII Ogól­no­pol­skim Forum Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w War­sza­wie, któ­ry odbę­dzie się w dniach 8–9 wrze­śnia. W sobo­tę 09 wrze­śnia będzie moż­na nas zoba­czyć na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu, gdzie zapre­zen­tu­je­my przy­go­to­wa­ne  gry i zaba­wy daw­nych Sło­wian np:  kli­pę, zapa­sy niedź­wiad­ków, rzut pod­ko­wą, zaba­wy spraw­no­ścio­we i siło­we z uży­ciem liny, itp. Mamy...
TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W OSTROWACH - 2.07.2017 (NIEDZIELA)

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W OSTROWACH — 2.07.2017 (NIEDZIELA)

Poni­żej pre­zen­tu­je­my peł­ny regu­la­min tur­nie­ju “dzi­kich dru­żyn” , któ­ry odbę­dzie się w nie­dzie­lę, 2 lip­ca, 2017 roku o godzi­nie 16:00 na boisku w Ostro­wach.
Tradycyjne palmy z okolic Sierpca

Tradycyjne palmy z okolic Sierpca

W Nie­dzielę Pal­mową zwa­ną też Kwiet­ną świę­ci się pal­my. Pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem palm z oko­lic Sierp­ca (pół­nocne Mazow­sze) jest trzci­na, ponad­to dokła­dano wierz­bowe gałąz­ki pokry­te bazia­mi, gałąz­ki brzo­zy, bar­winka lub buksz­panu. Na koniec doda­wano kwia­ty z kolo­ro­wej bibu­ły…
WARSZTATY pn. ,,TRADYCYJNE OZDOBY CHOINKOWE"

WARSZTATY pn. „TRADYCYJNE OZDOBY CHOINKOWE

Ser­decz­nie zapra­sza­my uczniów i nauczy­cie­li szkół powia­tu sier­pec­kie­go i powia­tu płoc­kie­go.  
Wyniki konkursu fotograficznego pn. „Ogród przyjazny owadom”

Wyniki konkursu fotograficznego pn. „Ogród przyjazny owadom”

Wyni­ki kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go pn. „Ogród przy­ja­zny owa­dom” w ramach pro­jek­tu „I ty możesz chro­nić psz­czo­ły” dofi­nan­so­wa­ne­go przez Samo­rząd Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go w War­sza­wie.