Aktualności
Regulamin konkursu fotograficznego "Ogród przyjazny owadom"

Regulamin konkursu fotograficznego “Ogród przyjazny owadom”

W roz­wi­nię­ciu pre­zen­tu­je­my regu­la­min kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go “Ogród przy­ja­zny owa­dom”                
I Ty możesz chronić pszczoły!

I Ty możesz chronić pszczoły!

30 maja b.r. Zarząd Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go pod­jął uchwa­łę o roz­strzy­gnię­ciu otwar­te­go kon­kur­su ofert na reali­za­cję w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim w 2016 r. zadań publicz­nych w obsza­rze „Eko­lo­gii i ochro­ny zwie­rząt oraz ochro­ny dzie­dzic­twa przy­rod­ni­cze­go w for­mie wspar­cia reali­za­cji zada­nia”.
Festyn rodzinny w Ostrowach!

Festyn rodzinny w Ostrowach!

Zapra­sza­my na festyn rodzin­ny w Ostro­wach!  
Oferta dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych

Oferta dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych

Wyciecz­ki jed­no­dnio­we: MAJ — WRZESIEŃ 2016 wię­cej…
Tradycyjne palmy z okolic Sierpca

Tradycyjne palmy z okolic Sierpca

W Nie­dzielę Pal­mową zwa­ną też Kwiet­ną świę­ci się pal­my. Pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem palm z oko­lic Sierp­ca (pół­nocne Mazow­sze) jest trzci­na, ponad­to dokła­dano wierz­bowe gałąz­ki pokry­te bazia­mi, gałąz­ki brzo­zy, bar­winka lub buksz­panu. Na koniec doda­wano kwia­ty z kolo­ro­wej bibu­ły…