Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Lokal­nych NASZE OSTROWY
Ostro­wy 6
09–213 Goz­do­wo

E‑mail: stowarzyszenienaszeostrowy@gmail.com
Tel. 509 738 807
NIP 776–169-44–39
REGON 143147169
KRS 0000390154

 

POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWIE

FILIA W SIERPCU    09–200 SIERPC

UL. PIASTOWSKA 42

38 8213 0008 2007 0501 3845 0001


 

Sprawdź w jaki spo­sób możesz do nas doje­chać:
 

[map­press mapid=“3”]


Ostro­wy poło­żo­ne są 10 km od Sierp­ca oraz 30 km od Płoc­ka, wieś leży w gmi­nie Goz­do­wo. Nasza loka­li­za­cja przed­sta­wio­na jest na mapie powy­żej.