Tutaj może­cie zapo­znać się arty­ku­ła­mi pra­so­wy­mi, któ­rę opi­su­ją nasze dzia­ła­nia. Życzy­my uda­nej lek­tu­ry! Zachę­ca­my też do kon­tak­tu przed­sta­wi­cie­li mediów oraz inne oso­by zain­te­re­so­wa­ne alter­na­tyw­ny­mi dzia­ła­nia­mi na wsi.

 

Jeże­li wybra­ny arty­kuł jest nie­czy­tel­ny z powo­du zbyt małe­go roz­mia­ru nale­ży klik­nąć PPM na zdję­cie, następ­nie zaś wybrać opcje “Otwórz zdję­cie w nowej kar­cie”, tak otwo­rzo­ne zdję­cie moż­na powięk­szać do dowol­ne­go roz­mia­ru.