Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z aktu­al­ną ofer­tą na 2020 r. Znaj­du­ją się tam wszyst­kie zaję­cia, któ­re aktu­al­nie są dostęp­ne w ofer­cie, wraz z krót­kim opi­sem, sza­co­wa­nym cza­sem trwa­nia oraz prze­wi­dzia­ną licz­bą uczest­ni­ków.

Aby zapo­znać się w peł­ni z naszą ofer­tą wystar­czy klik­nąć na zdję­cie poni­żej, pobie­ra­nie naszej ofer­ty powin­no roz­po­cząć się auto­ma­tycz­nie!

WioskaSlowianskaOstrowy