PRODUKTY WIEJSKIE

Produkty wiejskie

Ofer­ta cało­rocz­na:

Żyw­ność wypro­du­ko­wa­na w gospo­dar­stwach:  

·        chleb z pie­ca opa­la­ne­go drew­nem, chleb na zakwa­sie, cia­sto droż­dżo­we,

·        dżem wiśniowy/porzeczkowy, mar­mo­la­da,

·        lawen­da, płat­ki róży,

·        miód wielokwiatowy/lipowy/akacjowy, 

·        sok z czar­ne­go bzu/jabłek/aronii,

·        nalew­ka z zie­lo­nych orze­chów wło­skich

·        sma­lec ze skwar­ka­mi, sma­lec z zio­ła­mi

·        galan­te­rię z papie­ru czer­pa­ne­go: kart­ki, koper­ty, ziel­ni­ki 

·        wyci­nan­ki z kolo­ro­we­go papie­ru

·        pra­ce arty­stów ludo­wych: rzeź­bia­rzy, ple­cion­ka­rzy

·        biżu­te­rię ze sznur­ka i kora­li­ków z gli­ny, drew­na, mode­li­ny

·        zio­ła i bukie­ty z suszo­nych roślin

·        kwia­ty z kolo­ro­wej bibu­ły

Pro­duk­ty sezo­no­we:

·         owo­ce: cze­re­śnie, wiśnie, jabł­ka, grusz­ki,  / lato, jesień

·          warzy­wa:  pomi­do­ry, bób, dynia  /lato, jesień

·         suszo­ne owo­ce i warzy­wa: jabł­ka,  grusz­ki ulę­gał­ki, śliw­ki węgier­ki, /jesień, zima

·         prze­two­ry owo­co­we i warzyw­ne / jesień, zima

·         pal­my wielkanocne/zima

·         ozdo­by cho­in­ko­we /jesień

Zdję­cia przy­kła­do­wych pro­duk­tów wyko­ny­wa­nych na życze­nie:

produktywiejskie1