Kim jeste­śmy i co robi­my ?

Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Lokal­nych NASZE OSTROWY  ist­nie­je  od 28 czerw­ca 2011r. Powsta­ło z potrze­by wpro­wa­dze­nia zmian w śro­do­wi­sku wiej­skim. Zało­ży­cie­la­mi są miesz­kań­cy Ostrów i oko­licz­nych wsi, dzia­ła­ją­cy wcze­śniej w Gru­pie Odno­wy Wsi Nasze Ostro­wy.

Głów­nym celem  nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia jest ochro­na dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go pół­noc­ne­go Mazow­sza ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem oko­lic Sierp­ca: reali­zu­je­my wła­sny Pro­gram edu­ka­cji regio­nal­nej i eko­lo­gicz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży, współ­or­ga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty nauko­we, pik­ni­ki edu­ka­cyj­ne  i  impre­zy  inte­gra­cyj­ne dla  lokal­ne­go śro­do­wi­ska . Dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne  przez nas, przy­czy­nia­ją się do  akty­wi­za­cji gospo­dar­czej miesz­kań­ców opar­tej na nowych for­mach pra­cy i wie­dzy nie­for­mal­nej. W efek­cie uda­ło się nam zbu­do­wać  ofer­tę  tury­stycz­ną  opar­tą  na poten­cja­le tkwią­cym w ludziach, w przy­ro­dzie, w zaso­bach histo­rycz­nych i gospo­dar­czych lokal­ne­go śro­do­wi­ska.

W tym miej­scu możesz  zapo­znać się z naszym sta­tu­tem:

Pobierz
 

 

W ramach Sto­wa­rzy­sze­nia dzia­ła­ją:

1. Edu­ka­to­rzy reali­zu­ją­cy “Pro­gram edu­ka­cji regio­nal­nej i eko­lo­gicz­nej”                          

2. Gru­pa Odtwór­stwa Histo­rycz­ne­go   

                                                                                                                            

3. Klub Dobrych Gospo­dyń                   

Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia

 

zarzad1

                       Anna Gór­czyń­ska                                                 Marian­na Nagie­wicz
                          pre­zes                                                                     wice­pre­zes       

 

         

zarzad2

                                Beata Mor­ka                                                      Anna Kwiat­kow­ska

                            skarb­nik                                                             czło­nek zarzą­du