Posts tagged "Ostrowy"
Warsztaty wielkanocne w Ostrowach!

Warsztaty wielkanocne w Ostrowach!

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą warsz­ta­tów wiel­ka­noc­nych orga­ni­zo­wa­nych przez Wio­skę Sło­wiań­ską Spół­dziel­nie Socjal­ną w Ostro­wach. Klik­nij na zdję­cie aby powięk­szyć!  
Festyn rodzinny w Ostrowach!

Festyn rodzinny w Ostrowach!

Zapra­sza­my na festyn rodzin­ny w Ostro­wach!  
VI Festyn Rodzinny w Ostrowach

VI Festyn Rodzinny w Ostrowach

Zapra­sza­my na szó­sty już festyn rodzin­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Lokal­nych Nasze Ostro­wy. Odbę­dzie się on tra­dy­cyj­nie przy zapiec­ku ulo­ko­wa­nym przy szko­le pod­sta­wo­wej w Ostro­wach.
Spotkanie z legendą Świętojańskiej Nocy

Spotkanie z legendą Świętojańskiej Nocy

Wio­sna, wio­sna w koło… Zapra­sza­my do Ostrów! będzie­my wspól­nie szu­kać skar­bów ukry­tych w Uro­czy­sku Kuro­wo. Pozna­my magicz­ną moc ziół, będzie­my z nich wić wian­ki i przy­go­to­wy­wać lecz­ni­cze mik­stu­ry. Wyko­na­my lam­pio­ny, któ­re w Noc świę­to­jań­ską poszy­bu­ją z naszy­mi życze­nia­mi do nie­ba.