Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą warsz­ta­tów wiel­ka­noc­nych orga­ni­zo­wa­nych przez Wio­skę Sło­wiań­ską Spół­dziel­nie Socjal­ną w Ostro­wach. Klik­nij na zdję­cie aby powięk­szyć!