palmyW Nie­dzielę Pal­mową zwa­ną też Kwiet­ną świę­ci się pal­my. Pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem palm z oko­lic Sierp­ca (pół­nocne Mazow­sze) jest trzci­na, ponad­to dokła­dano wierz­bowe gałąz­ki pokry­te bazia­mi, gałąz­ki brzo­zy, bar­winka lub buksz­panu. Na koniec doda­wano kwia­ty z kolo­ro­wej bibu­ły…

 

Pal­mę zatknię­tą za obraz prze­cho­wy­wano w domu przez cały rok, wie­rzono, że ochro­ni dom przed złem, a zwłasz­cza przed pio­ru­nami. Ude­rze­nie gałąz­ką wierz­bową po przyj­ściu z kościo­ła zapew­niało zdro­wie (wierz­ba to sym­bol żywot­no­ści i siły). Wie­rzono tak­że, że zeszło­roczna pal­ma spa­lona w pie­cu chle­bo­wym zapew­ni pomyśl­ne wypie­ki, a popiół wysy­pany na grząd­ki uchro­ni warzy­wa przed szkod­ni­ka­mi.