zdjecie1Poni­żej pre­zen­tu­je­my peł­ny regu­la­min tur­nie­ju “dzi­kich dru­żyn” , któ­ry odbę­dzie się w nie­dzie­lę, 2 lip­ca, 2017 roku o godzi­nie 16:00 na boisku w Ostro­wach.

Regu­la­min Tur­nie­ju „Dzi­kich Dru­żyn”

I. Miej­sce i ter­min

Boisko szkol­ne w Ostro­wach: 02.07.2017 r. / nie­dzie­la / godzi­na 17:00

II. Warun­ki uczest­nic­twa

 W  tur­nie­ju mogą brać udział oso­by  uro­dzo­ne w 2000 r. i młod­si.

Dru­ży­na skła­da się  mak­sy­mal­nie z 7 osób w tym mini­mum 1 dziew­czyn­ka.

III. Zgło­sze­nia do tur­nie­ju

- Zgło­sze­nie od dru­ży­ny skła­da kapi­tan dru­ży­ny na pro­fi­lu Face­bo­ok do oso­by Mate­usz Bie­gań­ski w wia­do­mo­ści pry­wat­nej.

— Zgło­sze­nie do roz­gry­wek powin­no zawie­rać:

— Nazwę drużyny(nazwa pol­sko­ję­zycz­na)

— Imien­ną listę zawod­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych dru­ży­nę (mak­sy­mal­nie 7 osób w tym 1 dziew­czyn­ki) 

— Oświad­cze­nie pisem­ne rodziców/opiekunów zezwa­la­ją­cych na udział syna/córki w roz­gryw­kach tur­nie­jo­wych /dotyczy osób niepełnoletnich/.

— Zgło­sze­nie do roz­gry­wek jest jed­no­znacz­ne z dekla­ra­cją prze­strze­ga­nia regu­la­mi­nu i prze­pi­sów gry w pił­kę noż­ną.

-  Roz­gryw­ki mają cha­rak­ter wyłącz­nie rekre­acyj­ny.

— Dru­ży­na będzie dopusz­czo­na do roz­gry­wek po speł­nie­niu wszyst­kich wymo­gów orga­ni­za­cyj­nych.

— Dru­ży­na , któ­ra nie dostar­czy doku­men­tów nie zosta­nie dopusz­czo­na do tur­nie­ju.

IV. Sys­tem roz­gry­wek

Do tur­nie­ju zgło­szo­nych może zostać tyl­ko 5 dru­żyn, mecze odby­wa­ją się sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”, mecz trwa 2x7 minut, pod­czas trwa­nia spo­tka­nia na boisku przez cały okres meczu musi znaj­do­wać się jed­na dziew­czyn­ka.

V. Prze­pi­sy i skład dru­ży­ny

Obo­wią­zy­wać będą prze­pi­sy gry w pił­kę noż­ną z wyjąt­kiem gry „bez spa­lo­ne­go”.

1.Zespoły rywa­li­zu­ją w 7 oso­bo­wych skła­dach (bram­karz i czte­rech zawod­ni­ków w polu w tym jed­na dziew­czyn­ka pod­czas trwa­nia całe­go meczu ).

2. Zmia­ny odby­wa­ją się sys­te­mem hoke­jo­wym.

3. Zespo­ły bio­rą­ce udział w tur­nie­ju powin­ny posia­dać jed­no­li­te stro­je (każ­da dru­ży­na zgła­sza kolor koszu­lek w jakich wystę­pu­je pod­czas zgło­sze­nia dru­ży­ny).

4. Obo­wią­zu­je gra w obu­wiu prze­zna­czo­nym na orlik(turfy, halów­ki), dopusz­czo­ne są tak­że kor­ki (tyl­ko i wyłącz­nie lan­ki).

5. Na tere­nie boiska mogą prze­by­wać jedy­nie zespo­ły roz­gry­wa­ją­ce mecz. Zawod­ni­cy rezer­wo­wi powin­ni znaj­do­wać się na ław­ce rezer­wo­wych.

6. Za zwy­cię­stwo dru­ży­nie przy­zna­wa­ne są 3 pkt., za remis 1 pkt., za poraż­kę 0 pkt.

7. O kolej­no­ści miejsc w tabe­li decy­du­ją kolej­no:

a) licz­ba zdo­by­tych punk­tów,

b) wyni­ki bez­po­śred­nich spo­tkań zain­te­re­so­wa­nych dru­żyn,

c) ogól­ny sto­su­nek bram­ko­wy ze wszyst­kich spo­tkań uzy­ska­ny przez dru­ży­nę,

d) przy iden­tycz­nym sto­sun­ku bram­ko­wym decy­du­je więk­sza licz­ba strze­lo­nych goli.

e) loso­wa­nie

8. Kary dys­cy­pli­nar­ne :

a) żół­ta kart­ka – kara 2 minu­ty, zawod­nik któ­ry otrzy­ma 2 żół­tą kart­kę w meczu otrzy­mu­je kart­kę czer­wo­ną

b) czer­wo­na kart­ka – dru­ży­na gra w nie­kom­plet­nym skła­dzie do koń­ca meczu,

c) nie­spor­to­we zacho­wa­nie – wyklu­cze­nie z tur­nie­ju 

9. W cza­sie trwa­nia tur­nie­ju zawod­nik może grać tyl­ko w jed­nej dru­ży­nie.

10. Gdy dru­ży­na wyco­fa się z tur­nie­ju wyni­ki ‑punk­ty-bram­ki z jej udzia­łem są anu­lo­wa­ne.

11. Dru­ży­na, któ­ra nie sta­wi się na mecz(10 min po godzi­nie roz­po­czę­cia), zosta­je uka­ra­na wal­ko­we­rem 3:0,  

12. Warun­kiem zezwo­le­nia dru­ży­ny na mecz jest mini­mum 5 gra­czy (4 w polu +bram­karz)

14. W przy­pad­ku wybi­cia pił­ki poza teren boiska, dru­ży­na jest zobo­wią­za­na do jej przy­nie­sie­nia.

15. Czas trwa­nia meczu : 2 x 7 min ( 3 min prze­rwa mie­dzy poło­wa­mi) ,

 w fazie pucha­ro­wej gdy wynik meczu jest remi­so­wy nastę­pu­je seria rzu­tów kar­nych.

16. Pod­czas wpro­wa­dza­nia pił­ki do gry, prze­pi­so­wa odle­głość od pił­ki to 3 metry.

17. Rzut z autu wyko­nu­ję się tyl­ko i wyłącz­nie zza gło­wy trzy­ma­jąc pił­kę obie­ma ręka­mi i sto­jąc obie­ma noga­mi na linii.  Przy pomo­cy tego rzu­tu nie moż­na bez­po­śred­nio strze­lić gola.

18. Wszyst­kie rzu­ty wol­ne są bez­po­śred­nie na gwiz­dek.

19. Gra wśli­zga­mi jest cał­ko­wi­cie zabro­nio­na. 

20 Kapi­tan jest jedy­ną oso­bą któ­ra może pro­wa­dzić dys­ku­sję z sędzią.

21. Prze­kli­na­nie jest kara­ne żół­tą kart­ką i karą 2 min.

VI. Posta­no­wie­nia koń­co­we

1. Za nie­prze­strze­ga­nie regu­la­mi­nu i prze­pi­sów gry gro­zi kara dys­kwa­li­fi­ka­cji  z tur­nie­ju lub wal­ko­wer. Karę orze­ka orga­ni­za­tor.

2. Orga­ni­za­to­rzy  nie pono­szą  odpo­wie­dzial­no­ści praw­nej za stan zdro­wia uczest­ni­ków i udział w roz­gryw­kach osób cho­rych. Oso­by bio­rą­ce udział w roz­gryw­kach powin­ny pod­dać się wcze­śniej we wła­snym zakre­sie bada­niom lekar­skim stwier­dza­ją­cym ich dobry stan zdro­wia, umoż­li­wia­ją­cy udział w tur­nie­ju.

3. Zawod­ni­cy nie mogą grać w oku­la­rach, łań­cusz­kach, obrącz­kach itp.

4. Zawod­ni­cy bio­rą­cy udział w zawo­dach powin­ni posia­dać ze sobą

doku­ment potwier­dza­ją­cy ich toż­sa­mość.

5. Za wszyst­kie spra­wy for­mal­ne doty­czą­ce dru­ży­ny – wymie­nio­ne  w powyż­szych punk­tach i pod­punk­tach regu­la­mi­nu — odpo­wie­dzial­ny jest kapitan/kierownik dru­ży­ny.

6. Na wnio­sek dru­ży­ny prze­ciw­nej sędzia, przed meczem, ma obo­wią­zek spraw­dze­nia toż­sa­mo­ści zawod­ni­ków. Po zakoń­cze­niu spo­tka­nia wszel­kie wnio­ski i pro­te­sty dru­żyn nie będą wery­fi­ko­wa­ne .

7. Do inter­pre­ta­cji powyż­sze­go regu­la­mi­nu upraw­nio­ny jest jedy­nie orga­ni­za­tor.

8. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za rze­czy pozo­sta­wio­ne i zgu­bio­ne oraz w trak­cie trwa­nia tur­nie­ju.

9. Za szko­dy powsta­łe odpo­wia­da dru­ży­na.

VII. Nagro­dy

Naj­lep­sze dru­ży­ny z miejsc I‑III otrzy­ma­ją pamiąt­ko­we meda­le. Każ­da dru­ży­na otrzy­ma nagro­dę rze­czo­wą na ręce jej kapi­ta­na. Zosta­ną przy­zna­ne nagro­dy indy­wi­du­al­ne: naj­lep­szy zawod­nik, naj­lep­szy strze­lec, naj­lep­szy bram­karz oraz naj­lep­sza zawod­nicz­ka tur­nie­ju.

                                                      UWAGA !!!

Na obiek­cie w Ostro­wach jest kate­go­rycz­ny zakaz spo­ży­wa­nia alko­ho­lu oraz pale­nia papie­ro­sów.

 

Orga­ni­za­to­rzy Tur­nie­ju nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ne kon­tu­zje  i obra­że­nia powsta­łe w trak­cie tur­nie­ju.