zdjecieNasza orga­ni­za­cja zosta­ła zapro­szo­na do udzia­łu w VIII Ogól­no­pol­skim Forum Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w War­sza­wie, któ­ry odbę­dzie się w dniach 8–9 wrze­śnia.

W sobo­tę 09 wrze­śnia będzie moż­na nas zoba­czyć na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu, gdzie zapre­zen­tu­je­my przy­go­to­wa­ne  gry i zaba­wy daw­nych Sło­wian np:  kli­pę, zapa­sy niedź­wiad­ków, rzut pod­ko­wą, zaba­wy spraw­no­ścio­we i siło­we z uży­ciem liny, itp.

Mamy nadzie­ję, że uda nam się włą­czyć do zaba­wy miesz­kań­ców War­sza­wy, prze­chod­niów  i tury­stów.

 

Od wrze­śnia  zapra­sza­my na zaję­cia do Ostrów  zor­ga­ni­zo­wa­ne gru­py  uczniów i przed­szko­la­ków.  Naszym gościom zapew­ni­my wie­le emo­cji pod­czas poszu­ki­wań ska­rów na tra­sie fabu­lar­nej gry tere­no­wej „Poszu­ki­wa­cze skar­bów”. Tych, któ­rzy będą chcie­li poznać sma­ki i zapa­chy warzyw i owo­ców zapra­sza­my do sadu i ogro­du, gdzie będzie moż­na samo­dziel­nie przy­go­to­wać soki owo­co­wo-warzyw­ne a następ­nie skosz­to­wać ich.

Zain­te­re­so­wa­nych rze­mio­słem wiej­skim zapra­sza­my do kuź­ni lub do pasie­ki. Oczy­wi­ście pod­czas poby­tu nie może zabrak­nąć cza­su na gry i zaba­wy lub prze­jażdż­kę brycz­ką . 

Boga­tą ofer­tę zajęć  zamie­ści­li­śmy na naszym Face­bo­ok’o­wym pro­fi­lu, obej­rzeć je moż­na pod TYM lin­kiem.