newwwwwOrga­ni­zu­je­my: warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne, poka­zy tra­dy­cyj­ne­go rze­mio­sła, gry i zaba­wy ple­ne­ro­we, impre­zy śro­do­wi­sko­we.

 


Zapra­sza­my ser­decz­nie do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą, w razie jakich­kol­wiek pytań pro­si­my o kon­takt pod poda­nym mailem lub nume­rem tele­fo­nu!