psczoly30 maja b.r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formie wsparcia realizacji zadania”.

Nasz projekt pn. „I ty możesz chronić pszczoły” został wybrany do realizacji. W czerwcuodbyły się warsztaty w Ostrowach , w których brali udział uczniowie z 6 szkół podstawowych powiatu sierpeckiego. Poznawali oni w terenie rośliny miododajne, owady zapylające i ich zwyczaje. W pasiece w Kuniewie w bezpieczny sposób (przeszklony ul demonstracyjny) mogli zobaczyć życie roju pszczelego, poznali produkty, które dają pszczoły, a niektórych nawet skosztowali . Wszyscy chętni uczniowie będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności zakładając w ogródkach (przyszkolnych i domowych) „Kąciki dla owadów” z odpowiednim dla nich schronieniem i miododajnymi roślinami wokół. Na początku wakacji zostanie ogłoszony konkurs indywidualny na ogród przyjazny pożytecznym owadom.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Nasze Ostrowy realizuje  projekt „ I TY  MOŻESZ CHRONIĆ PSZCZOŁY !”  dofinansowany przez Samorząd  Województwa Mazowieckiego w Warszawie w związku z tym zaprasza do składania ofert cenowych na:

Prowadzenie prelekcji   na temat ochrony owadów zapylających w szkołach powiatu sierpeckiego.

Wspólny Słownik Zamówień – CPV 80.00.00.00-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY, Ostrowy 6, 09-213 Gozdowo, tel. 509 738 807, NIP 776-169-44-39. Adres strony internetowej zamawiającego: www.naszeostrowy.pl

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług, polegających na prowadzeniu prelekcji  w szkołach podstawowych powiatu sierpeckiego w związku z przystąpieniem do realizacji projektu  „ I TY  MOŻESZ CHRONIĆ PSZCZOŁY !”  dofinansowanego przez Samorząd  Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Miejsce świadczenia usług:  7 szkół powiatu sierpeckiego

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 października 2016 r. w dniach nauki szkolnej.

3. Rodzaj zamówienia : usługa

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

Część I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu cyklu prelekcji dotyczących ochrony owadów zapylających w 7 szkołach podstawowych powiatu sierpeckiego.

5. Zakres zadań i odpowiedzialności Wykonawcy:

1) przygotowanie i przedstawienie prelekcji;

2) przygotowanie i zastosowanie środków dydaktycznych  w celu zobrazowania i przybliżenia przedstawianych zagadnień,

3) współpraca z  Koordynatorem Projektu i wykonywanie jego zaleceń,

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :

1) posiadanie wiedzy z zakresu ochrony owadów zapylających;

2) posiadanie poświadczonego doświadczenia  w prowadzeniu zajęć  edukacyjnych na temat ochrony przyrody;

3) posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w prowadzeniu pasieki.

7. Sposób obliczania ceny oferty:

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający unieważni postępowanie, na daną część zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Kryterium wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena – 100%

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, nie podlegająca odrzuceniu.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

9. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1do zapytania ofertowego

10. Miejsce i termin złożenia oferty :

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można złożyć w siedzibie stowarzyszenia : Ostrowy 6, 09-213 Gozdowo lub przesłać pocztą, lub mailem (stowarzyszenienaszeostrowy@gmail.com )

do dnia  05.06. 2016 r. do godz. 10 00 .

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016


 

Nazwa  Wykonawcy:

 

 

Adres Wykonawcy:

 

 

Proponowany okres (w tym dni tygodnia i godziny) w jakim Wykonawca będzie świadczył usługę:

 

Proponowana stawka brutto i netto wynagrodzenia za 1 warsztat tematyczny:

 

 

Kwota netto:……………………………………………………

 

Kwota brutto:……………………………………………………

Inne uwagi Wykonawcy mające wpływ na ocenę oferty:

 

 

Miejscowość

 

Podpis

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Nasze Ostrowy realizuje  projekt „ I TY  MOŻESZ CHRONIĆ PSZCZOŁY !”  dofinansowany przez Samorząd  Województwa Mazowieckiego w Warszawie w związku z tym zaprasza do składania ofert cenowych na:

Prowadzenie warsztatów   na temat ochrony owadów zapylających dla 12 grup szkolnych.

Wspólny Słownik Zamówień – CPV 80.00.00.00-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY, Ostrowy 6, 09-213 Gozdowo, tel. 509 738 807, NIP 776-169-44-39. Adres strony internetowej zamawiającego: www.naszeostrowy.pl

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług, polegających na prowadzeniu warsztatów terenowych dla 12 grup uczniów ze szkół podstawowych powiatu sierpeckiego, 18 osobowych.

Miejsce świadczenia usług:  własna pasieka lub zagroda edukacyjna w Ostrowach 6.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 czerwca 2016 r.

3. Rodzaj zamówienia : usługa

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu warsztatów terenowych dla 12 grup uczniów ze szkół podstawowych powiatu sierpeckiego, 18 osobowych.

5. Zakres zadań i odpowiedzialności Wykonawcy:

1) przygotowanie i poprowadzenie warsztatów;

2) przygotowanie i zastosowanie środków dydaktycznych  w celu zobrazowania i przybliżenia przedstawianych zagadnień (np. Prezentacja żywego roju  w bezpiecznych warunkach w zamkniętym przeszklonym ulu demonstracyjnym, udostepnienie produktów pszczelich, pokazanie narzędzi bartnika. Wyrób świec z wosku, robienie kwiatków z bibuły, prezentacja roślin miododajnych w najbliższym środowisku itp.)

3) współpraca z  Koordynatorem Projektu i wykonywanie jego zaleceń.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :

1) posiadanie wiedzy z zakresu ochrony owadów zapylających;

2) posiadanie poświadczonego doświadczenia  w prowadzeniu zajęć  edukacyjnych na temat ochrony przyrody;

3) posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w prowadzeniu pasieki.

7. Sposób obliczania ceny oferty:

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający unieważni postępowanie, na daną część zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Kryterium wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena – 100%

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, nie podlegająca odrzuceniu.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

9. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1do zapytania ofertowego

10. Miejsce i termin złożenia oferty :

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można złożyć w siedzibie stowarzyszenia : Ostrowy 6, 09-213 Gozdowo lub przesłać pocztą, lub mailem (stowarzyszenienaszeostrowy@gmail.com )

do dnia  05.06. 2016 r. do godz. 10 00 .

 

 

Zał.1.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016


 

Nazwa  Wykonawcy:

 

 

Adres Wykonawcy:

 

 

Proponowany okres (w tym dni tygodnia i godziny) w jakim Wykonawca będzie świadczył usługę:

 

Proponowana stawka brutto i netto wynagrodzenia za 1 warsztat tematyczny:

 

 

Kwota netto:……………………………………………………

 

Kwota brutto:……………………………………………………

Inne uwagi Wykonawcy mające wpływ na ocenę oferty:

 

 

Miejscowość

Podpis

 

Zapytania ofertowe do pobrania w formacie docx: ZAPYTANIE OFERTOWE 1, ZAPYTANIE OFERTOWE 2