przygoda z przeszloscia

Miejsce: Ostrowy

Kto z nas nie oglą­dał Juras­sic Park albo Indiana Jones? Nie ma prze­cież nic bar­dziej eks­cy­tu­ją­cego niż odkry­wa­nie tajem­nic. Chcie­li­ście cza­sami zostać arche­olo­gami lub poszu­ki­wa­czami skar­bów ? Pod­czas naszych zajęć wszy­scy będą mogli poczuć się, jak by nimi byli — odkry­wa­jąc skarby oraz roz­wią­zu­jąc zagadki. Nasza wieś była wie­lo­krot­nie bazą dla eks­pe­dy­cji arche­olo­gicz­nych, któ­rych celem było bada­nie śla­dów osad­nic­twa ludzi na tych tere­nach.

Chcemy Was wpro­wa­dzić w świat nie­zwy­kłych odkryć: 

– przeprowadzimy wła­sne wyko­pa­li­ska na doświadczalnym stanowisku archeologicznym

–  prze­pro­wa­dzimy, zabez­pie­czymy skarby i zro­bimy odlewy odkry­tych śla­dów

– odwie­dzimy grób Fran­ciszka Tar­czyń­skiego, arche­ologa –ama­tora z Płocka bada­ją­cego ten teren pod koniec XIX wieku.

– zagłę­bimy się w tajem­nice, skry­wane w kościele p.w. św. Pio­tra i Pawła w Kuro­wie. 

Na pod­sta­wie zdo­by­tych infor­ma­cji odtwo­rzymy codzienne zajęcia lud­no­ści żyją­cej na Mazow­szu we wcze­snym śre­dnio­wie­czu: barwie­nie tka­nin, tka­nie kra­jek, wyplatanie z gałęzi brzozy i wierzby,  przygotowanie posiłku nad ogniskiem, zbieranie runa leśnego i ziół, ,,polowanie na grubego zwierza”

[nggallery id=3]

Powrót do oferty.