palmyW Nie­dzielę Pal­mową zwaną też Kwietną święci się palmy. Pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem palm z oko­lic Sierpca (pół­nocne Mazow­sze) jest trzcina, ponadto dokła­dano wierz­bowe gałązki pokryte baziami, gałązki brzozy, bar­winka lub buksz­panu. Na koniec doda­wano kwiaty z kolo­ro­wej bibuły…

 

Palmę zatkniętą za obraz prze­cho­wy­wano w domu przez cały rok, wie­rzono, że ochroni dom przed złem, a zwłasz­cza przed pio­ru­nami. Ude­rze­nie gałązką wierz­bową po przyj­ściu z kościoła zapew­niało zdro­wie (wierzba to sym­bol żywot­no­ści i siły). Wie­rzono także, że zeszło­roczna palma spa­lona w piecu chle­bo­wym zapewni pomyślne wypieki, a popiół wysy­pany na grządki uchroni warzywa przed szkodnikami.