w lesie

Miejsce: Uroczysko Kurowo

Las to bogac­two roślin o róż­nych wła­ści­wo­ściach (tru­ją­cych, lecz­ni­czych i użyt­ko­wych). Nasi przod­ko­wie byli mistrzami w ich roz­po­zna­wa­niu, my posta­ramy się zapo­znać z kil­koma przy­kła­do­wymi gatun­kami. Zastanowimy się, co możemy zrobić, aby chronić przyrodę przed zniszczeniem. Spróbujemy wcielić się w niektórych mieszkańców lasu.

Daw­niej ludzie utrzy­my­wali się głów­nie z tego co dawała im natura. By móc prze­trwać i czer­pać z jej darów czło­wiek musiał o wielu rzeczach wiedzieć, wielu rze­czy się nauczyć. Zaję­cia, które prze­pro­wa­dzane są w lesie odno­szą się bez­po­śred­nio do kli­matu daw­nego polo­wa­nia z legen­dami, mitami i opo­wie­ściami w tle. My jed­nak zamiast broni zabie­ramy ze sobą apa­raty foto­gra­ficzne, kompasy, miary, klucze do oznaczania roślin.   Nasze obserwacje umieścimy w kartach pracy

Gdy nasz przo­dek wycho­dził na polo­wa­nie musiał wie­dzieć w jaki spo­sób dane zwie­rzę można w lesie zna­leźć – sztuka ta nazy­wała się tro­pie­niem. Razem roz­po­znamy napo­tkane ślady obec­no­ści zwie­rząt.

[nggallery id=6]

Powrót do oferty.