warsztaty rekodzielnicze

Miejsce: pasieka w Kuniewie, kuźnia w Kurowie, interaktywne muzeum etnograficzne ,,Zapiecek” w Ostrowach, gospodarstwo Wiklinowy Zakątek

Poznaj­cie taj­niki daw­nego rze­mio­sła by prze­ko­nać się, że więk­szość nie­zbęd­nych do funk­cjo­no­wa­nia rze­czy nasi przod­ko­wie potra­fili bez żad­nego pro­blemu wyko­nać samo­dziel­nie we wła­snym domu. W każ­dej rodzi­nie przę­dzono wełnę na koło­wrotku, tkano na kro­snach, wyra­biano garnki na kole garn­car­skim. Kobiety i dziew­częta zbie­rały zioła, aby leczyć domow­ni­ków. Mężczyźni wykonywali narzędzia gospodarskie, rzeźbili. Wykonywali zabawki z drewna dla swoich dzieci.

We wszyst­kich tych dzia­ła­niach mogą uczest­ni­czyć nasi goście.

 ZAPIECEK
(interaktywne muzeum etnograficzne przy SP Ostrowy)

Obejrzycie tu m.in. wypiek chleba w piecu opalanym drewnem, a także:
– wykonacie ,,kukiełki” z ciasta chlebowego
– będziecie mogli posmakować produktów  przygotowanych w okolicznych gospodarstwach (chleba wypiekanego w piecu opalanym drewnem, ciasta drożdżowego, masła, dżemów, marmolady, napojów ziołowych)

ZAGRODA EDUKACYJNA  ,,Wiklinowy Zakątek” (do celów edukacyjnych: zadaszone pomieszczenie do nauki i zabawy

Sprawdzicie swoje umiejętności  podczas  spotkania z rzemieślnikami ( do wyboru): z zielarką, wikliniarką, bibułkarką, plecionkarką, rzeźbiarzem.
Wykonane podczas warsztatów prace będziecie mogli zabrać do swoich domów.

PASIEKA (do celów edukacyjnych wyposażona w przeszklony ul)

W pasiece  dowiecie  się  jak powstaje miód, kit psz­czeli i inne pro­dukty będące efek­tem pracy psz­czół. Poznacie  narzę­dzia wyko­rzy­sty­wane w pasiece, popró­bu­jemy miodu, wła­sno­ręcz­nie wyko­nacie świece z wosku. 
Na koniec  będziecie  mogli  uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i ruchowych w sadzie

KUŹNIA 

Kuźnia to miejsce  pracy kowala. Będziecie mogli obserwować jego pracę  podczas wykuwania podków. Dowiecie się o właściwościach żelaza i obejrzycie przedmioty wykonane przez rzemieślnika.
Na koniec – czeka Was, zabawa na huśtawkach i karuzeli wykonanej przez rzemieślnika ((:

[nggallery id=4]

Powrót do oferty.